Login (E-mail/KRS):
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?

Regulamin serwisu eopp.pl

Organizacje polecane

Twoje 1,5% podatku


Pamiętaj, 1,5% ma ogromne znaczenie
Przekaż swoje 1,5% procent podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.
Wyszukaj OPP

Regulamin serwisu internetowego eopp.pl

§1. DEFINICJE

 1. Administrator Serwisu – podmiot prowadzący serwis internetowy pod adresem www.eopp.pl firma GP Soft.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego eopp.pl.
 3. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.eopp.pl, w skład którego wchodzą także prezentacje działające pod odrębnymi subdomenami.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu.
 5. Strefa OPP - panel zarządzania usługami Serwisu.
 6. Organizacja – Organizacja Pożytku Publicznego posiadająca zarejestrowane konto w Strefie OPP.

§2. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik i Organizacja korzystające z Serwisu akceptują warunki Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 3. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny dla użytkowników sieci Internet i nie wymaga rejestracji.
 4. Wszystkie przekazane przez Organizację do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Organizacji.
 5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich rozwiązań technicznych oraz elementów Serwisu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Serwisowi.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis poświęcony jest tematyce Organizacji Pożytku Publicznego oraz 1,5% podatku przekazywanemu podczas rozliczeń rocznych.
 2. W ramach funkcjonowania serwisu, prowadzona jest baza Organizacji Pożytku Publicznego zawierająca ich podstawowe dane teleadresowe.
 3. Użytkownik może bezpłatnie przeszukiwać bazę OPP oraz inne podstrony Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 5. Rejestracja w Serwisie jest możliwa wyłącznie dla Organizacji.
 6. Organizacja zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim nazwy i hasła do Strefy OPP.
 7. Administrator Serwisu może w każdym czasie bez powiadomienia Organizacja zablokować jego konto, jeżeli Użytkownik wykorzystuje je do celów sprzecznych z Regulaminem oraz usunąć treści wprowadzone przez Użytkownika, które naruszają Regulamin.

§4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I ORGANIZACJI

Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się:

 1. nie kopiować materiałów zawartych w Serwisie bez zgody Administratora Serwisu oraz na prezentacjach Organizacji w Serwisie bez zgody Organizacji,
 2. nie wykorzystywać Serwisu o rozsyłania materiałów niechcianych (SPAM).


Korzystając z Serwisu Organizacja zobowiązuje się:

 1. podawać dane i informacje poprawne i zgodne z prawdą,
 2. zamieszczać w Serwisie wyłącznie materiały, do których jest uprawniony lub posiada upoważnienia zezwalające na ich używanie,
 3. do nieumieszczania na łamach Serwisu treści sprzecznych z prawem, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym,
 4. do nieumieszczania na łamach Serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling),
 5. przestrzegać praw własności intelektualnej do utworów i znaków towarowych publikowanych w Serwisie, a w razie zauważenia ich naruszenia przez osoby trzecie do poinformowania o tym Administratora Serwisu,
 6. nie wykorzystywać Serwisu oraz należącej do niej Strefy OPP do rozsyłania materiałów niechcianych (SPAM),
 7. niezwłocznie zawiadomić Administratora Serwisu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu z użyciem konta Organizacja w Serwisie,
 8. nie podawać danych umożliwiających jego identyfikację w innych polach niż do tego przeznaczone,
 9. nie kopiować materiałów zawartych w Serwisie bez zgody Administratora Serwisu.

§5. STREFA OPP

 1. Dostęp do Strefy OPP chroniony jest bezpiecznym hasłem. Organizacja może w każdym momencie dokonać zmiany hasła.
 2. Organizacja ma możliwość w każdej chwili zmiana danych Organizacji tj. dane adresowe, krs, regon, nip, numer konta bankowego oraz szczegółowych informacji i grafiki w przypadku aktywnej usługi prezentacji. Wprowadzone przez Strefę OPP zmiany są od razu widoczne dla Użytkowników Serwisu.
 3. Wprowadzane przez Strefę OPP dane Organizacji jest dokonywane przez nie dobrowolnie.
 4. Organizacja posiadająca aktywną usługę eSMS może przeprowadzać marketingowe kampanie SMS, z uwzględniem niedozwolonych wysyłek materiałów niechcianych (SPAM).
 5. Organizacja posiadająca aktywną usługę eMail może przeprowadzać marketingowe kampanie e-mail, z uwzględniem niedozwolonych wysyłek materiałów niechcianych (SPAM).
 6. Aktywując konto w Strefie OPP Organizacja wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji drogą elektroniczną będących powiadomieniami systemowymi, ważnymi komunikatami, istotnymi informacjami handlowymi i tym podobne zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Organizacja w każdej chwili ma możliwość usunięcia swojego konta w Strefie OPP i/lub deaktywację funkcjonujących usług. W tym celu należy poinformować o tym Administratora poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@eopp.pl.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie prawa, praw osób trzecich oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania z Serwisu.
 2. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności Serwisu.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treści umieszczane w Serwisie przez Organizacje,
  2. błędne, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne informacje zawarte w Serwisie udostępniane w Serwisie przez Organizacje,
  3. naruszenie przez Organizacje i Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu,
  4. brak dostępu do Serwisu i/lub jego usług wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej,
  5. utratę lub uszkodzenia danych zamieszczonych w Serwisie,
  6. zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze, zamieszczone w Serwisie
  7. przebieg kontaktów między Użytkownikami i Organizacjami,
  8. decyzje Użytkownika i/lub Organizacji podjęte w oparciu o informacje uzyskane w lub za pośrednictwem Serwisu,
  9. kutki powstałe w wyniku posługiwania się kontem Organizacji w Serwisie i hasłem dostępowym Organizacji przez osoby trzecie.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory dotyczące korzystania z Serwisu rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla Administratora Serwisu.
 2. W razie, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc.
 3. Administrator Serwisu może zmienić Regulamin w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2012 r.